فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Physical Therapy

توسط Creta Themes

نگارش: 1.0.5

آخرین بروزرسانی‌: فبروری 12, 2024

نصب فعال: 90+

وردپرس نگارش: 5.9 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Physical Therapy WordPress theme is a sophisticated and user-friendly design crafted specifically for professionals in the physical therapy field. Tailored to meet the unique needs of physical therapists, this theme seamlessly combines aesthetic appeal with functionality, creating an optimal online platform. Visitors to your website will experience a visually pleasing interface that reflects the professionalism of your practice. The theme is designed with a focus on user navigation, ensuring that clients can easily access essential information about your services, expertise, and contact details. Its responsive design ensures a seamless viewing experience across various devices, enhancing accessibility for all potential clients. Built on the robust WordPress platform, this theme offers a user-friendly content management system, allowing you to effortlessly update and manage your website's content. Integration of appointment scheduling features simplifies the process for clients to book sessions, enhancing the overall user experience. Furthermore, the theme incorporates a clean and organized layout, promoting clear communication of your practice's values and services. With customizable elements, you can personalize the theme to align with your brand, establishing a unique online presence for your physical therapy practice. Overall, the Physical Therapy WordPress theme is a powerful tool that combines functionality with aesthetics to help you effectively showcase your expertise and connect with clients.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.