فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Ecommece Marketplace

توسط Misbah WP

نگارش: 1.3

آخرین بروزرسانی‌: فبروری 6, 2024

نصب فعال: 100+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Ecommerce Marketplace is a versatile and feature-rich template designed to create online marketplaces where multiple vendors can sell their products or services. This theme is specifically crafted for WordPress websites, making it easy to set up and manage a robust online marketplace. Key features of this theme include vendor management, product listings, secure payment processing, and user-friendly navigation. Vendors can register and manage their stores within the marketplace, offering a diverse range of products or services. Customers, on the other hand, can browse, compare, and purchase from various vendors in a single location, enhancing convenience. Moreover, the Ecommerce Marketplace theme offers a responsive design, ensuring seamless performance on various devices. It also includes a review and rating system, ensuring transparency and trust within the marketplace. Payment gateways are integrated for secure transactions, and admin tools allow site owners to oversee the marketplace's operations, monitor vendors, and set commission rates. This theme is also highly customizable, allowing for branding and design adjustments to create a unique marketplace tailored to specific niches or industries. In essence, the Ecommerce Marketplace WordPress theme empowers entrepreneurs and businesses to create and manage multi-vendor online platforms efficiently, facilitating e-commerce transactions and fostering growth in the digital marketplace.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.