فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Classic Corporate

توسط classictemplate

نگارش: 1.0

آخرین بروزرسانی‌: اپریل 7, 2024

نصب فعال: 70+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Classic Corporate is a meticulously crafted digital template tailored to the distinct needs of corporations and enterprises in the digital landscape. Much like selecting a finely tailored suit for a formal occasion, this theme ensures that your website exudes professionalism and sophistication. This theme functions as a structured blueprint for the design and layout of your website, affording a seamless integration of textual content, images, and multimedia elements in a manner that is ideally suited to corporate entities. It provides a preconfigured framework that is both visually appealing and user-friendly, addressing the demands of businesses seeking a robust online presence. Among its salient features, the Classic Corporate theme encompasses an elegantly designed homepage, complete with a prominent banner or image carousel for showcasing key facets of your business, including services and products. Moreover, a streamlined navigation menu is incorporated to facilitate seamless user access to pertinent information. Furthermore, this theme is engineered for responsiveness, ensuring optimal viewing experiences on a diverse array of devices, encompassing both desktops and mobile platforms. Customization of this theme is facilitated with ease, permitting the infusion of corporate branding elements such as logos, color schemes, and tailored content. It is structured to be intuitively operable, even for individuals without an extensive technical background, offering a user-friendly experience.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.