این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

REST API Helper

توضیحات

This plugin help REST API for display featured media source, author, categories, and custom fields.
This plugin is made for Ionic Mobile App Builder, suitable used for ionic framework.
This plugin also support for display custom field in metabox and also make it allow crossorigin only for json files. Compatible with wp-restapi2 and json-api.

Features:
* Product listing without Woo API
* REST-API Auth Basic
* Fix CORS and Preflight CORS (Example Issue: Request header field ……. is not allowed by Access-Control-Allow-Headers in preflight response.)
* Woo ACF Gallery
* Gallery JSON Array or Object
* One Signal Push
* Custom Field Support
* Fix issue render VisualComposer ([vc_row]Hello World . . .[/vc_row])

Woocommerce

for enable Woo product and categories without authorization, add this code in wp-config.php

define("IMH_WOO", true);

You can changing custom field for gallery (default woo using _product_image_gallery metakey), add this line

define("IMH_WOO_ACF_GALLERY", 'images'); 

and for type data object or string (default string, separator with coma)

define("IMH_WOO_ACF_GALLERY_OBJECT", false);

OneSignal Sender

for enable oneSignal Sender add this code in wp-config.php

define("IMH_ONESIGNAL_PUSH", true);

then fix your app_id and app_key

define("IMH_ONESIGNAL_PUSH", false);
define("IMH_ONESIGNAL_PAGE_IN_APP", 'post_singles'); //this additional data (key: page and value: post_singles/post_id)
define("IMH_ONESIGNAL_APP_ID", '31ee45e2-c63d-4048-903a-89ca43f3afa2');
define("IMH_ONESIGNAL_APP_KEY", 'YzUzNmZkOTAtMmVlMC00OWIzLThlNGQtMzQyYzzyNmFhZjcw');

Anonymous Comments

You can allow anonymous comments using configuration:

define("IMH_ALLOW_PREFLIGHT_CORS",true); //required for method post
define("IMH_ANONYMOUS_COMMENTS",true);

send comment using url like this:

http://wordpress.co.id/wp-json/wp/v2/comments?author_name=Your Name Here&author_email=your-email-address@website-address-here.com&author_name=Your Name Here&content=Your Comment Here&post=20

Register REST-API

You can allow register new user using configuration:

define("IMH_RESTAPI_REGISTER",true); 

End Point:

https://wordpress.co.id/wp-json/wp/v2/users/register

Visual Composer

Fix issue render VisualComposer Content

Response is:
[vc_row]Hello World . . .[/vc_row]
Response should be:

Hello World . . .

add this code in wp-config.php

define("IMH_VC_SHORTCODE",true);

Credits

نصب

  1. Unzip and Upload rest-api-helper.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

نقد و بررسی‌ها

خواندن تمامی 1 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“REST API Helper” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “REST API Helper” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

here are some of the changes that have been made:

Changelog 1.7 
* add option page
* content render for shortcode visual composer

Changelog 1.8 
* add woo support

Changelog 2.1.1 
* fix woo issue

Changelog 2.1.2 
* add custom field support

Changelog 2.1.3 
* add custom field for gallery support 

Changelog 2.1.4 
* fix permalink for woo

Changelog 2.1.5 
* Add onesignal sender

Changelog 2.1.6 
* Add Woocommerce attributes

Changelog 2.1.7 
* Fix issue attributes

Changelog 2.1.8 
* Improved: support Very Simple Event List

Changelog 2.1.9 
* Improved: for keep configuration is not lost after update, save your config in wp-config.php

Changelog 2.2.0 
* Add Basic Auth Support

Changelog 2.2.1 
* Add preflight support for post

Changelog 2.2.2 
* Add OneSignal Sender Page

Changelog 2.2.3 
* Add option allow anonymous comments

Changelog 2.2.4 
* Fix error on post-edit

Changelog 2.2.5 
* Improved content render for shortcode visual composer

Changelog 2.2.6 
* Fix bug: blank page on edit post

Changelog 2.2.7 
* Add register API

Changelog 2.2.8 
* Fix image featured issue