این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

OpenID Connect Server

توضیحات

With this plugin you can use your own WordPress install to authenticate with a webservice that provides OpenID Connect to implement Single-Sign On (SSO) for your users.

The plugin is currently only configured using constants and hooks as follows:

Define the RSA keys

If you don’t have keys that you want to use yet, generate them using these commands:

openssl genrsa -out oidc.key 4096
openssl rsa -in oidc.key -pubout -out public.key

And make them available to the plugin as follows (this needs to be added before WordPress loads):

define( 'OIDC_PUBLIC_KEY', <<<OIDC_PUBLIC_KEY
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
...
-----END PUBLIC KEY-----
OIDC_PUBLIC_KEY
);

define( 'OIDC_PRIVATE_KEY', <<<OIDC_PRIVATE_KEY
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
...
-----END PRIVATE KEY-----
OIDC_PRIVATE_KEY
);

Alternatively, you can also put them outside the webroot and load them from the files like this:

define( 'OIDC_PUBLIC_KEY', file_get_contents( '/web-inaccessible/oidc.key' ) );
define( 'OIDC_PRIVATE_KEY', file_get_contents( '/web-inaccessible/private.key' ) );

Define the clients

Define your clients by adding a filter to oidc_registered_clients in a separate plugin file or functions.php of your theme or in a MU-plugin like:

add_filter( 'oidc_registered_clients', 'my_oidc_clients' );
function my_oidc_clients() {
  return array(
    'client_id_random_string' => array(
      'name' => 'The name of the Client',
      'secret' => 'a secret string',
      'redirect_uri' => 'https://example.com/redirect.uri',
      'grant_types' => array( 'authorization_code' ),
      'scope' => 'openid profile',
    ),
  );
}

Exclude URL from caching

 • example.com/wp-json/openid-connect/userinfo: We implement caching exclusion measures for this endpoint by setting Cache-Control: 'no-cache' headers and defining the DONOTCACHEPAGE constant. If you have a unique caching configuration, please ensure that you manually exclude this URL from caching.

Github Repo

You can report any issues you encounter directly on Github repo: Automattic/wp-openid-connect-server

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“OpenID Connect Server” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“OpenID Connect Server” به 3 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “OpenID Connect Server” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.3.3

 • Fix failing login when Authorize form is non-English [#108]
 • Improvements in site health tests for key detection [#104][#105]

1.3.2

 • Prevent userinfo endpoint from being cached [#99]

1.3.0

 • Return display_name as the name property [#87]
 • Change text domain to openid-connect-server, instead of wp-openid-connect-server [#88]

1.2.1

 • No user facing changes

1.2.0

 • Add oidc_user_claims filter [#82]