این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

NASHR SEO

توضیحات

Nashr SEO is wordpress plugin that help you by simple and fast way to optimize your wordpress web site for search engines and social media websites
Nashr Supports: Google, Ping, Alexa, Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Yandex ..

Features

 1. Search engine optimization : Google, Ping, Etc …
  • Title
  • Description
  • Keywords
  • Robots
  • Google+ auther
 2. Social media optimization : Facebook, Twitter, Google+ .
  • Title
  • Type
  • Image
  • Description
  • Twitter card
  • Facebook author
 3. General settings
  • Posts and pages the plugin will work on
 4. Social media settings
  • Facebook site name
  • Facebook application id
  • facebook admin id
  • twitter user id
 5. Web master tool settings : Google, Alexa, Ping, Pinterest, Yandex .
  • Google webmaster tool
  • Alexa verification ID
  • Bing webmaster tool
  • Pintrest verivication
  • Yandex webmaster tool
 6. categories , custome taxonomies and archives
  • all meta tags for all categories and taxonomies and archive pages
  • stand alone configuration for every archive
  • Open graph from to all archives , categories and taxonomies
 7. Front page auto detecting
  • support tage for index page sperated from statice front page

Supported meta tags

 • title
 • description
 • keywords
 • robots
 • author
 • og:title
 • og:type
 • og:image
 • og:description
 • og:locale
 • og:url
 • og:site_name
 • og:updated_time
 • article:published_time
 • article:modified_time
 • fb:app_id
 • fb:admins
 • twitter:creator
 • twitter:card
 • google-site-verification
 • alexaVerifyID
 • msvalidate
 • p:domain_verify
 • yandex-verification

Translations

 • English
 • Arabic

If you have made a translation and want to contribute with it to Nashr SEO, please e-mail us.

عکس‌های صفحه

 • screenshot-1.png SEO meta content (title,description, ect..)
 • screenshot-2.png social media optimization(facebook,twitter,google +)
 • screenshot-3.png post types tha plugin work on
 • screenshot-4.png facebook and twitter settings
 • screenshot-5.png webmaster tools setings

نصب

 1. Upload NashrSEO zip file to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to(Nashr SEO)page and post types you want the plugin work on

سوالات متداول

Installation Instructions
 1. Upload NashrSEO zip file to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Go to(Nashr SEO)page and post types you want the plugin work on

نقد و بررسی‌ها

آگست 14, 2017
For extra scripts are not loaded in the front, do so in NasherSEO.php file: add_action('admin_enqueue_scripts', 'back_end_include_files'); function back_end_include_files() { wp_enqueue_script('custom-js', plugins_url( '', __FILE__ ).'/js/custom-js.js'); wp_enqueue_script('limit', plugins_url( '', __FILE__ ).'/js/limit.js'); wp_enqueue_script('selectall', plugins_url( '', __FILE__ ).'/js/selectall.js'); wp_enqueue_script('mytabs', plugins_url( '', __FILE__ ).'/js/mytabs.js',array( 'jquery-ui-tabs' )); wp_enqueue_script('jquery-ui', plugins_url('', __FILE__) . '/js/jquery-ui.js'); wp_enqueue_script('nashr-autocomplete', plugins_url('', __FILE__) . '/js/nashr-autocomplete.js', array( 'jquery-ui-autocomplete' )); //load ajax files wp_register_script("ajax-js", plugins_url( '', __FILE__ ) . '/js/ajax-js.js', array('jquery')); wp_localize_script('ajax-js', 'ajax', array('ajaxurl' => admin_url('admin-ajax.php'))); wp_enqueue_script('ajax-js'); // load ajax wp_register_script("ajax-nashr",plugins_url('', __FILE__) .'/js/ajax-nashr.js', array('jquery')); wp_localize_script('ajax-nashr', 'myAjax', array('ajaxurl' => admin_url('admin-ajax.php'))); wp_enqueue_script('ajax-nashr'); } FIX BUG “HERF” file: nashr-seo/include/mnbaa_functions.php line:89 function mnbaa_seo_make_linkTage($value, $content){ echo '<link rel='.$value.' herf="'.$content.'" /> '; } replace “herf” to “href”
خواندن تمامی 3 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“NASHR SEO” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “NASHR SEO” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.6.1

 • WordPress 4.7.4 compatibility

1.6

 • facebook author meta tage adding

1.5

 • code enhancement to run faster

1.4

 • wordpress 4.2 version compatibility.

1.3

 • adding meta tags to caterories .
 • adding meta tags to custome taxonomies .
 • create page to work with archives seperatly .
 • automate frontpage configurations.

1.2

 • working with multisite

1.0

 • wordpress posts and pages SEO meta(title,description,keywords).
 • adding social media open graph Meta tags.
 • adding open graph settings.
 • select posts,custome posts,pages the plugin will work on