این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

JJ SwfObject

توضیحات

Allows you to insert a swf file using a widget or a shortcode.

You can specify the following parameters:

NOTE: sc means shortcode:

  • Title: Title. Leave blank for no title. (sc: title=”My Title”)
  • Alternate Content. Content to display if can’t embed flash. (sc: alt=”Flash required”)
  • HTML id: HTML id to use. Defaults to ‘jj_swfobject’. Needs to be different for multiple instances on same page. (sc: html_id=”jj_swfobject”)
  • Path: Rath to swf. (sc: title=””)
  • Width: Width of swf. (sc: width=””)
  • Height: Height of swf. (sc: height=””)
  • Version: Flash version required. Defaults to ‘9.0.0’. (sc: version=””)
  • Flashvars: Fashvars for swf. eg, {name1:”hello”,name2:”world”,name3:”foobar”} (sc: flashvars=””)
  • Params: Params for swf. eg, {menu:”false”} (sc: params=””)
  • Attributes: Attributes for swf. eg, {id:”myDynamicContent”,name:”myDynamicContent”} (sc: attributes=””)

Check out swfobject documentation for more info. (http://code.google.com/p/swfobject/wiki/documentation)

Shortcode Examples:

  • [jj-swfobject path=”/mypath” html_id=”banner” width=”200″ height=”200″ version=”9.0.0″]

Try out my other plugins:

  • JJ NextGen JQuery Slider (https://wordpress.org/extend/plugins/jj-nextgen-jquery-slider/)
  • JJ NextGen JQuery Carousel (https://wordpress.org/extend/plugins/jj-nextgen-jquery-carousel/)
  • JJ NextGen JQuery Cycle (https://wordpress.org/extend/plugins/jj-nextgen-jquery-cycle/)
  • JJ NextGen Unload (https://wordpress.org/extend/plugins/jj-nextgen-unload/)
  • JJ NextGen Image List (https://wordpress.org/extend/plugins/jj-nextgen-image-list/)

Contributors

عکس‌های صفحه

  • Widget controls.

نصب

Please refer to the description for requirements and how to use this plugin.

  1. Copy the entire directory from the downloaded zip file into the /wp-content/plugins/ folder.
  2. Activate the “JJ SwfObject” plugin in the Plugin Management page.
  3. Refer to the description to use the plugin as a widget and or a shortcode.

سوالات متداول

Question:

  • How can I upload swf files using wordpress Media?

Answer:

  • Try adding code below to your functions.php file

    if ( ! function_exists( ‘add_my_mime_types’ ) ) :
    function add_my_mime_types($existing_mimes=array()) {
    $existing_mimes[‘swf’] = ‘application/x-shockwave-flash’;
    return $existing_mimes;
    }
    endif;
    add_filter(‘upload_mimes’, ‘add_my_mime_types’);

Question:

  • How can I use plugin inside normal PHP code?

Answer:

  • echo do_shortcode(‘[jj-swfobject path=”/mypath” html_id=”banner” width=”200″ height=”200″ version=”9.0.0″]’);

Question:

  • Doesn’t work after upgrade? or Doesn’t work with this theme?

Answer:

  • Please check that you don’t have two versions of jQuery loading, this is the problem most of the time. Sometimes a theme puts in
    tags at the end of newlines aswell.

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“JJ SwfObject” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “JJ SwfObject” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

  • 1.0.5: FAQ.
  • 1.0.4: Donate to Christchurch Quake.
  • 1.0.2: Readme.
  • 1.0.1: FAQ.
  • 1.0.0: First version.