این افزونه با آخرین 3 نسخه اصلی وردپرس تست نشده است. ممکن است دیگر نگهداری یا پشتیبانی نشود و ممکن است هنگام استفاده با نسخه های جدیدتر وردپرس مشکلات سازگاری داشته باشد.

GS JWT Authentication for WP REST API

توضیحات

Extends the WP REST API using JSON Web Tokens as an authentication method.
GS JWT plugin provides to encode and decode JSON Web Tokens (JWT), conforming to RFC 7519.

GET OTP and send notification by mail or SMS service

Support and Requests please in Github: https://github.com/gauravin213/gs-jwt

REQUIREMENTS

PHP

Minimum PHP version: 5.3.0

PHP HTTP Authorization Header enable

Most of the shared hosting has disabled the HTTP Authorization Header by default.

To enable this option you’ll need to edit your .htaccess file adding the following

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.*)
RewriteRule ^(.*) - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%1]

WPENGINE

To enable this option you’ll need to edit your .htaccess file adding the following

SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1

CONFIGURATION

The JWT needs to Add constant in the wp-confige.php file

define( 'GS_WP_JWT_SECRET_KEY', 'your-top-secret-key' );
define( 'GS_WP_JWT_ALGO', 'HS256' );
define( 'GS_WP_JWT_EXPIRY', (60 * 60) ); //seconds * minuts
define( 'GS_WP_OTP_EXPIRY', 10); //minuts

Namespace and Endpoints

When the plugin is activated, a new namespace is added

/gs-jwt/v1

Also, two new endpoints are added to this namespace

Endpoint | HTTP Verb

/wp-json/gs-jwt/v1/login | POST

/wp-json/gs-jwt/v1/token/validate | POST

/wp-json/gs-jwt/v1/get-otp | POST

/wp-json/gs-jwt/v1/verify-otp | POST

/wp-json/gs-jwt/v1/register_user | POST

/wp-json/gs-jwt/v1/register_userbymobile | POST

USAGE

 1. Get JSON web token

Request method:

POST /wp-json/gs-jwt/v1/login

Body{
  "username": "enter username",
  "password": "enter password"
}

Reponse

{
  "data": {
    "id": "1",
    "user_login": "admin",
    "user_pass": null,
    "user_nicename": "admin",
    "user_email": "example@gmail.com",
    "user_url": "",
    "user_registered": "2020-08-11 07:35:37",
    "user_activation_key": "",
    "user_status": "0",
    "display_name": "admin",
    "roles": [
      "administrator"
    ],
    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC8xMjcuMC4wLjFcL3dvcmRwcmVzcyIsImlhdCI6MTY0MTk3MDIwNSwibmJmIjoxNjQxOTcwMjA1LCJleHAiOjE2NDE5NzM4MDUsImRhdGEiOnsidXNlciI6eyJpZCI6IjEifX19.gRF_aNsmhQ8kqXYdKbm6dIA7zTlhcCU-e_cpP9pQDyM"
  }
}
 1. Validate JSON web token

Request method:

POST /wp-json/gs-jwt/v1/token/validate

Make a POST request sending the Authorization header
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC8xMjcuMC4wLjFcL3dvcmRwcmVzcyIsImlhdCI6MTY0MTk3MDIwNSwibmJmIjoxNjQxOTcwMjA1LCJleHAiOjE2NDE5NzM4MDUsImRhdGEiOnsidXNlciI6eyJpZCI6IjEifX19.gRF_aNsmhQ8kqXYdKbm6dIA7zTlhcCU-e_cpP9pQDyM

Reponse

{
  "code": "jwt_auth_valid_token",
  "data": {
    "status": 200
  }
}
 1. Get otp by billing mobile number

Request method:

POST /wp-json/gs-jwt/v1/get-otp

Body{
  "mobile": "enter mobile number"
}

Reponse

{
  "data": {
    "otp": 249225,
    "message": "SUCCESS",
    "otp_use_staus": "0",
    "notification": {
      "mail_send_status": 0,
      "sms_send_status": 0
    }
  }
}
 1. Verify otp and mobile number to login

Request method:

POST /wp-json/gs-jwt/v1/verify-otp

Body{
  "otp": "enter otp",
  "mobile": "enter mobile number"
}

Reponse

{
  "data": {
    "id": "1",
    "user_login": "admin",
    "user_pass": null,
    "user_nicename": "admin",
    "user_email": "example@gmail.com",
    "user_url": "",
    "user_registered": "2020-08-11 07:35:37",
    "user_activation_key": "",
    "user_status": "0",
    "display_name": "admin",
    "roles": [
      "administrator"
    ],
    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOlwvXC8xMjcuMC4wLjFcL3dvcmRwcmVzcyIsImlhdCI6MTY0MTk3MDIwNSwibmJmIjoxNjQxOTcwMjA1LCJleHAiOjE2NDE5NzM4MDUsImRhdGEiOnsidXNlciI6eyJpZCI6IjEifX19.gRF_aNsmhQ8kqXYdKbm6dIA7zTlhcCU-e_cpP9pQDyM"
  }
}
 1. Register user

Request method:

POST /wp-json/gs-jwt/v1/register_user

Body{
  "username": "example",
  "password": "example@123",
  "email": "example@gmail.com",
  "mobile": "1122336699"
}

Reponse

{
  "data": {
    "id": 29,
    "user_login": "example",
    "user_pass": null,
    "user_nicename": "example",
    "user_email": "example@gmail.com",
    "user_url": "",
    "user_registered": "2022-01-12 07:45:29",
    "user_activation_key": "",
    "user_status": "0",
    "display_name": "example",
    "roles": [
      "customer"
    ],
    "billing_phone": "1122336699"
  },
  "code": 200,
  "message": "Registration was Successful"
}
 1. Register user by mobile number

Request method:

POST /wp-json/gs-jwt/v1/register_userbymobile

Body{
  "mobile": "1122336699"
}

Reponse

{
  "data": {
    "id": 32,
    "user_login": "1144556638",
    "user_nicename": "1144556638",
    "user_registered": "2022-01-13 06:29:30",
    "display_name": "1144556638",
    "roles": [
      "customer"
    ],
    "billing_phone": "1144556638"
  },
  "code": 200,
  "message": "Registration was Successful"
}

Sample add SMS and email notification

/*
* Send notification 
* Default mail_send_status = 0, sms_send_status = 0
*/
function gs_wp_jwt_send_notification_fun( $data, $user_id, $otp, $mobile ) {

 //Write mail send code here
 $from = get_option('admin_email');
 $to = get_user_meta($user_id, 'billing_email', true);
 $subject = "OTP Verification";
 $message = "OTP number: {$opt} will expire in 10 min";
 $headers = "From: ".$from;
 $result = wp_mail( $to, $subject, $message, $headers);

 if ($result) { 

  $data['mail_send_status'] = 1;

 } //end mail send


 //Write sms send api code here
 /*if ($sms_send_status) { 

  $data['sms_send_status'] = 1;

 } //ens sms send*/

 return $data;
}
add_filter( 'gs_wp_jwt_send_notification', 'gs_wp_jwt_send_notification_fun', 10, 4 );

عکس‌های صفحه

نقد و بررسی‌ها

نقد و بررسی‌ای برای این افزونه یافت نشد.

توسعه دهندگان و همکاران

“GS JWT Authentication for WP REST API” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

ترجمه “GS JWT Authentication for WP REST API” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

کد را مرور کنید, را بررسی کنید مخزن SVN, یا مشترک شوید گزارش توسعه توسط RSS.

گزارش تغییرات

1.0.0

 • jwt jsonwebtoken encoding user_id.
 • added new endpoint validate token.
 • added new endpoint register user.

1.0.0

 • added new endpoint register_userbymobile.