WordPress.org

Plugin Directory

AF Companion – Build Stylish WordPress Websites in Minutes – No Coding, Just Click and Go! Starter Sites Importer for WordPress

آمار

نگارش‌های فعال

دانلود در روز

تاریخچه دانلودها


گزینه‌های پیشرفته

این بخش فقط برای کاربران پیشرفته و توسعه دهندگان در نظر گرفته شده است. آنها در اینجا برای اهداف آزمایشی و آموزشی ارائه شده اند.

نگارش‌های قبلی

نسخه‌های قبلی افزونه‌های ممکن است امن یا پایدار نباشند. آن‌ها برای استفاده روی وب‌سایت‌های ساخته شده پیشنهاد نمی‌شوند.

لطفاً یک نسخه خاص را برای بارگیری انتخاب کنید.

دانلود