Release Archive

این آرشیو از هر نسخه ای است که ما انجام داده ایم و سابقه آن را داریم.
استفاده از هیچ یک از اینها ایمن نیست، به جز آخرین در سری 6.5 که بطور فعال نگهداری می شود.

کنجکاو هستید که کدام موسیقی جاز را برای هر نسخه برجسته کردیم؟ در صفحه سابقه است.

آخرین انتشار

6.5.3 می 16, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 6.5

6.5.3 می 16, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.5.2 اپریل 29, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.5 اپریل 9, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 6.4

6.4.4 اپریل 9, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4.3 مارچ 11, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4.2 جنوری 6, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4.1 نوامبر 9, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4 نوامبر 7, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 6.3

6.3.4 اپریل 9, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3.3 فبروری 21, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3.2 آکتوبر 13, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3.1 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3 آگست 25, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 6.2

6.2.5 اپریل 10, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.4 جنوری 30, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.3 آکتوبر 13, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.2 جولای 2, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.1 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2 اپریل 13, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 6.1

6.1.6 اپریل 10, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.5 جنوری 30, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.4 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.3 می 20, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.2 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.1 فبروری 19, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1 نوامبر 7, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 6.0

6.0.8 اپریل 10, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.7 جنوری 30, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.6 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.5 جولای 25, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.4 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.3 دسمبر 2, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.2 سپتامبر 7, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.1 آگست 22, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0 جولای 11, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 5.9

5.9.9 جنوری 30, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.8 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.7 می 20, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.6 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.5 آکتوبر 18, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.4 سپتامبر 1, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 5.8

5.8.9 جنوری 31, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.8 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.7 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.6 آکتوبر 18, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.5 آگست 30, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.4 مارچ 11, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.3 جنوری 6, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.2 نوامبر 20, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.1 آکتوبر 27, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 5.7

5.7.11 جنوری 31, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.10 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.9 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.8 آکتوبر 18, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.7 آگست 30, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.6 مارچ 11, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.5 جنوری 6, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.4 نوامبر 10, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.3 سپتامبر 9, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.2 آگست 20, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.1 می 10, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7 مارچ 9, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 5.6

5.6.13 جنوری 31, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.12 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.11 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.10 آکتوبر 18, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.9 آگست 30, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.8 جولای 17, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.7 جنوری 6, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.6 نوامبر 10, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.5 سپتامبر 9, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.4 می 13, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.3 اپریل 15, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.2 فبروری 22, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.1 فبروری 16, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6 فبروری 3, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

شاخه 5.4

5.4.15 جنوری 31, 2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.14 آکتوبر 12, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.13 می 16, 2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.12 آکتوبر 18, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.11 آگست 30, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.10 مارچ 11, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.9 جنوری 6, 2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.8 دسمبر 20, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.7 آکتوبر 18, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.6 جون 3, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.5 اپریل 15, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.4 فبروری 21, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

نسخه‌های بتا و کاندید انتشار

اینها نسخه های آزمایشی بودند و فقط برای اهداف بایگانی در اینجا در دسترس هستند.

3.4-alpha-19672 جنوری 29, 2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)