فارسی افغانستان

زبان فارسی از قدیم الایام در سرزمین های امروزی که به نامهای افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان یاد میگردند بطور گسترده به آن تکلم میکنند.
در 200 سال قبل این زبان در شبه قاره هند زبان رسمی بود. این زبان توسط دولت مردان، تجار، شعرا، مراکز تجارتی و داد و ستد و مدارس و دانشگاه ها مروج بود. به نسبت روانی و کامل بودن این زبان و به نسبت اینکه فارسی را هر کسی وقتی یاد بگیرد دیگر از لذت تحریر و تقریر آن سیر نمیشود.

پاسخ دهید